Regulamin serwisu deze.pl

§1 PRZEDMIOT UMOWY

Niniejszy Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont znajdujących się w serwisie www.deze.pl Właścicielem serwisu deze.pl jest firma Top Online (NIP: 7481568521, Regon: 161445438) z siedzibą w 48-100 Głubczyce, ul. Wyspiańskiego 1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Założenie konta (rejestracja w serwisie deze.pl) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Top Online zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich użytwkoników serwisu deze.pl drogą mailową.

§2 PRYWATNOŚĆ

Top Online nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających stosowne uprawnienia Użytkownik zakładając konto (rejestrując się w serwisie deze.pl) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 przez Top Online w zakresie umożliwiającym wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w stosunku do Użytkownika

§3 OPŁATY

Wszystkie usługi świadczone przez serwis deze.pl są BEZPŁATNE. Rejestracja użytkownika oraz późniejsze korzystanie z serwisu są darmowe.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEZE.PL

Rejestracja konta w serwisie deze.pl jest możliwa przez całą dobę. Jedynym wyjątkiem są okresowe prace konserwacyjne prowadzone przez deze.pl. W przypadku konieczności wstrzymania oferowania usług deze.pl zobowiązuje się powiadomić o tym użytkowników korzystających z serwisu Za brak dostępu do konta lub niedostępność usługi Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata. Top Online nie ponosi odpowiedzialności za starty Użytkowników serwisu deze.pl powstałe w wyniku:
- nieodpowiedniej interpretacji wyników prezentowanych w serwisie deze.pl
- kataklizmu
- działania czynników i osób trzecich
- podjęcia jakikolwiek działań lub inwestycji w oparciu o dane prezentowane w serwisie deze.pl
- nieprawidłowego użytkowania kont
Top Online nie ponosi jakiejkolwoiek odpowiedzialności za materiały i informacje znajdujące się na koncie Użytkownika. Aktywacja konta nastąpi po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany wiadomością e-mail na adres e-mail podany przez Użytwkonika podczas rejestracji.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG

Każdy Użytkownik bez względu na narodowość zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych i etycznych zasad korzystania z sieci Internet oraz usług oferowanych przez deze.pl. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez deze.pl. W tym celu zobowiązuje się poinformować firmę Top Online wysyłając wiadomość e-mail na adres: help@toponline.pl

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku gdy Użytkownik nie otworzy 3 raportów pozycji z rzędu, przesłanych na adres e-mail Użytkownika, Top Online ma prawo zaprzestać świadczenia usług. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą np.: czynnikami takimi jak strajk, urzędowe orzeczenia czy awarie sieci telekomunikacyjnych. Użytkownik zakładając konto zgadza się na otrzymywanie ofert i materiałów marketingowych od Top Online, które będą wysyłane na adres e-mail podany podczas zakładania konta.

Top Online zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń co do ilości badanych fraz przez użytkownika.